loading

MASZ PYTANIA ?

ZADZWOŃ    telƒ: 504 558 180  fax: 91 573 00 90

0
Koszyk
Użytkownik

Wzór odstąpienia od umowy

 


                                                                                                                                                                                                  Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

 

Adres zamieszkania

 

 

 

                                           WiMedis Waldemar Wisniewski

                                                           Jesionowo 100A

​                                                           74-210 Przelewice

 

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

 

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

 

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

 

lub na konto nr ...........................................................................................................................

 

 

 

Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

 

 

 

 

                                                podpis Konsumenta

 

 

 


 

  Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

 

 

 

DANE FIRMY:

telefon:

504 558 180

fax:

91 573 00 90

e-mail:

ww@wimedis.pl

Adres:

Jesionowo 100a

74-210 Przelewice

 
UA-86356758-1